Podmínky užití webu

Děkujeme, že využíváte naše webové stránky.  Web obsahuje sekce s odbornými informacemi, které jsou určeny pouze lékařům a zdravotníkům.  Odborná sekce Professional Education je neveřejná a vyžaduje registraci. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

 

Používáním stránek www.medimplant.cz  přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborné stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným, a to lékařům a zdravotníkům, osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky ust. § 2a,5b a násl. zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění. Tyto stránky nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit na tyto stránky. Zřizovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

Užíváním, tzn. vstupem na stránky www.medimplant.cz (dále jen “stránky”) uzavíráte Dohodu o užívání stránek pro odborníky (dále jen “dohoda”) se společností MEDIMPLANT, s.r.o. se sídlem Brno, Údolní 8a, PSČ 602 00, IČ 47901071. Společnost MEDIMPLANT nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek ani za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem sekce Professional Education webových stránek www.medimplant.cz jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem stránek jsou odborná videa, články a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Autorská práva k informacím a článkům náležejí autorům příspěvků, vykonavatelům takovýchto autorských práv či zřizovateli databáze podle zákona.

Práva ke stránkám vykonává MEDIMPLANT. Bez předchozího písemného souhlasu MEDIMPLANTU není možné obsah stránek a stránky samotné či jejich část kopírovat, tisknout, rozmnožovat, přebírat, šířit, vytvářet odvozená díla, zařazovat stránky do jiných internetových stránek či užívat jinak pro komerční účely.

Registrace do sekce Professional Education
Registrací na stránky uděluji společnosti MEDMIPLANT jakožto správci osobních údajů, v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů poskytnutých společnosti MEDIMPLANT při registraci na stránky a v souvislosti s užíváním stránek. Společnost je na základě mnou poskytnutého souhlasu zejména oprávněna mnou poskytnuté osobní údaje shromažďovat a zpracovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluji na dobu neurčitou, a beru na vědomí, že tento souhlas můžu kdykoliv odvolat, a to formou doporučeného dopisu, mnou vlastnoručně podepsaného a adresovaného na adresu sídla společnosti MEDIMPLANT, s.r.o. se sídlem Brno, Údolní 8a, PSČ 602 00. Společnost MEDIMPLANT všem subjektům osobních údajů garantuje práva uvedené v ustanovení § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy právo na přístup k informacím o zpracování vašich osobních údajů a právo žádat o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu.

Registrací na stránky uděluji společnosti MEDIMPLANT v souladu se § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas s užitím mého elektronického kontaktu pro účely šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, k zasílání materiálů partnerů společnosti MEDIMPLANT souvisejících s využíváním stránek.

Společnost MEDIMPLANT si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám užívání stránek bude připojeno datum změny.

V Brně dne 1.8. 2016

MEDIMPLANT s.r.o.