Breast Implant Illness - nemoc prsních implantátů

Dodáváme prsní implantáty MENTOR®

Breast Implant Illness

„Nemoc prsních implantátů“ (Breast Implant Illness, zkráceně BII) není diagnózou v pravém slova smyslu, označuje popis širokého spektra příznaků a symptomů, u kterých se zvažuje potenciální souvislost s prsními implantáty. Již několik let je BII předmětem lékařského zkoumání, vědecké studie doposud neprokázaly, že by prsní implantáty plněné silikonovým gelem způsobovaly systémové onemocnění.

Anatomické a kulaté prsní implantáty

Problémem je, že příznaky, které jsou s BII spojovány se v populaci vyskytují poměrně často a mohou být způsobeny jiným faktorem. Rozsah symptomů popisovaných pacienty je široký - mohou zahrnovat například únavu, mozkovou mlhu, bolesti kloubů a svalů.

Mnohé z těchto příznaků však provází jiné běžné stavy jako je perimenopauza, menopauza a stárnutí. Některé symptomy pak mohou souviset s jinými diagnózami – například Long Covidem nebo fibromyalgií.

Obavy žen z bezpečnosti prsních implantátů jsou pak umocněné tím, že hlavním zdrojem informací o BII jsou různá fóra a sociální sítě, které zveřejňují vědecky nepodložené informace, používají alarmující terminologii a šíří dezinformace. To může vést ke strachu a emočně podmíněnému rozhodnutí žen nechat si vyjmout implantáty. Je však důležité zmínit fakt, že z hlediska dozoru bezpečnosti jsou prsní implantáty jedny z nejpodrobněji a nejdlouhodoběji prověřovaných zdravotnických prostředků.

Nejnovější výzkum BII

Časopis Aesthetic Surgery Journal publikoval články ze studie „Systemic Symptoms in Women – Biospecimen Analysis Study.‘‘ Tato studie se zabývala vlivem explantační operace (tj. odstranění implantátů) na symptomy spojovanými s BII. Do studie bylo zařazeno 150 pacientů, studie přitom zahrnovala skupinu žen s příznaky BII (od operace očekávaly vyřešení BII), i skupinu žen bez BII symptomů vyžadujících odstranění implantátů.

Studie zjistila, že pacienti, kteří si sami diagnostikovali příznaky BII, sice zaznamenali po odstranění implantátů výrazné zlepšení jejich symptomů pod dobu nejméně 6 měsíců, avšak části těchto pacientů se příznaky později vrátily.

Ze studie také vyplývá, že v souvislosti s BII neexistuje žádná indikace pro kompletní odstranění kapsuly (tj. pojivové tkáně vytvořené kolem implantátu). Studie zjistila, že mnoho žen u nichž byla odstraněna kapsula popisuje snížení počtu nebo závažnost symptomů. Důležité je, že podobné výsledky ohledně symptomů zaznamenaly i ženy, kterým kapsula po vyjmutí implantátů byla zachována.

K lepšímu pochopení BII je zapotřebí dalších vědeckých studií, aby bylo zřejmé co zvyšuje pravděpodobnost rozvoje popisovaných příznaků po augmentaci prsními implantáty.

Zdroje:

Glicksman C, McGuire P, Kadin M, Lawrence M, Haws M, Newby J, Ferenz S, Sung J, Wixtrom R. Impact of Capsulectomy Type on Post-Explantation Systemic Symptom Improvement: Findings From the ASERF Systemic Symptoms in Women-Biospecimen Analysis Study: Part 1. Aesthet Surg J. 2022 Jun 20;42(7):809-819. doi: 10.1093/asj/sjab417. PMID: 34915566; PMCID: PMC9208825.

doctor