Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI MEDIMPLANT, s.r.o.
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD A ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MEDIMPLANT, s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „MEDIMPLANT“) klade důraz na to, aby zákazníci byli s jejími službami spokojeni ve všech směrech. V rámci činnosti Společnosti dochází ze strany MEDIMPLANTu ke zpracování osobních údajů. Při nakládání s Vašimi osobními údaji dbáme na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), které nabývá účinnosti dne 25.5.2018.

Abyste se nemuseli obávat jakéhokoliv zneužití Vámi poskytovaných osobních údajů, níže podrobně specifikujeme účel a způsob nakládání s osobními údaji.

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje“ znamená veškeré informace, které se Vás týkají a prostřednictvím nichž je možné Vás identifikovat, a to buď jedinou informací, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. MEDIMPLANT shromažďuje zejména obecné osobní údaje, jako je např. jméno, příjmení, telefon či e-mail, a to podle potřeby, vždy v souladu s právními předpisy.

ZDROJE INFORMACÍ

Většina informací, které o Vás zpracováváme, jsou osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, a to zejména formou formulářů nebo v rámci uzavírání smlouvy.

POUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a proto s nimi zacházíme nanejvýš opatrně. K ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření.

Všechny osobní údaje používáme jen v nezbytném rozsahu a výhradně k uvedenému účelu. K Vašim osobním údajům má přístup jen úzký okruh osob, které je potřebují ke své činnosti. Tyto osoby jsou důkladně proškoleny, jak zacházet s osobními údaji, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů, a vždy se chovají v souladu s vnitřní bezpečnostní směrnicí, která striktně stanoví způsob nakládání s osobními údaji.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, získáváme za účelem plnění smluvních povinností, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou bez Vašeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy. Archivační doba se liší podle typu zpracovávaných osobních údajů. MEDIMPLANT archivuje osobní údaje po nezbytně nutnou dobu a jen ke konkrétním účelům.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady vycházející z Nařízení, osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme a chceme Vám umožnit uplatnění veškerých  Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Právo na přístup

Pokud Vaše osobní údaje z jakéhokoliv důvodu zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které o Vás zpracováváme, o plánované době, po kterou budeme informace zpracovávat, případně o kritériích ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a také o existenci práva vznést proti zpracování námitku, o právu podat stížnost u dozorového úřadu a také o případných zdrojích osobních údajů. K zaslání žádosti o informace využijte prosím naše kontaktní údaje uvedené pod tímto dokumentem. Poté, co obdržíme Vaši žádost a dostatek údajů k ověření Vaší totožnosti, Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili, a s přihlédnutím k účelům zpracování, též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovali a další důvod pro jejich zpracovávání neexistuje, vznesete-li námitky proti zpracování, přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracovali-li jsme Vaše osobní údaje protiprávně, nebo pokud musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo v právu ČR, ledaže je zpracování nezbytné pro legitimní účel stanovený Nařízením.

Právo na omezení zpracování

Dále máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě lze zpracování omezit na dobu, než přesnost Vašich osobních údajů ověříme), zpracování je protiprávní a Vy nežádáte výmaz nýbrž jen omezení zpracování, my už je nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. V případě, že neprokážeme naše oprávněné zájmy, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů v rámci přímého marketingu nebudeme Vaše osobní údaje již nadále zpracovávat bez dalšího.

Žádost

Můžete nám kdykoli napsat žádost o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění Vašich osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že se domníváte, že z naší strany došlo k porušení Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým byl v ČR v souladu s Nařízením stanoven Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

MEDIMPLANT, s.r.o.

se sídlem Údolní 8a, 60200 Brno

zastoupená jednatelem MUDr. Pavlem Holušou

IČ: 47901071

e-mail: medimplant@medimplant.cz

tel.: +420 541 211 814

V Brně dne 22. 5. 2018                                 

MUDr. Pavel Holuša, jednatel